Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Program do przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych

Pracuj bezpiecznie. Kontrola przeglądów ograniczy ryzyko wypadków i zużycie narzędzi.

Przeglądy techniczne narzędzi pomiarowych i legalizacja

Chcesz usprawnić kontrolę narzędzi i elektronarzędzi wynikającą z przepisów prawnych, zasad BHP oraz norm jakości ISO 9001?

To oprogramowanie do przeglądów technicznych zadba o całą wymaganą dokumentację, wydruki protokołów, zwiększy bezpieczeństwo pracowników i ograniczy ryzyko odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem technicznym elektronarzędzi, oraz wyeliminuje powstawanie braków spowodowanych pracą przyrządami pomiarowymi bez legalizacji.

Wykorzystaj program do przeglądów technicznych narzędzi

Program do przeglądów technicznych jest częścią systemu Narzędziownia. Wspiera zarządzanie terminami przeglądów elektronarzędzi i maszyn oraz pomaga zawsze na czas wykonać przegląd, legalizację lub kalibrację sprzętu pomiarowego.

Zarządzanie i legalizacja narzędzi pomiarowych są znacznie prostsze z dedykowanym programem do przeglądów technicznych.

Kto korzysta z przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych?

Kontrola przeglądów technicznych jest szczególnie istotna w firmach produkcyjnych, wykorzystujących w procesie produkcji narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz w firmach przemysłowych, budowlanych i montażowych, które dokonują regularnej kontroli elektronarzędzi i sprzętu BHP pod kątem bezpieczeństwa.

Firmy produkcyjne

kontrolują:

Firmy budowlane i energetyczne

kontrolują:

Każdy proces produkcyjny oparty o precyzyjne pomiary jest narażony na kosztowne błędy, jeśli wykorzystywany sprzęt nie będzie rzetelnie i terminowo sprawdzany. Rzetelna ewidencja przyrządów pomiarowych pozwala uniknąć kosztownych braków produkcji oraz kar umownych za nieterminową realizację zleceń.
Program przeglądy techniczne w systemie Narzędziownia wykorzystuje się do kontroli sprzętu i wyposażenia wpływającego na bezpieczeństwo pracowników. Zmniejsza się przez to ryzyko wypadków, a pracodawca jest zabezpieczony przed konsekwencjami wynikającymi z pracy sprzętem bez ważnych badań i dopuszczeń.

Zautomatyzuj przeglądy techniczne i prowadzenie dokumentacji

Program automatyzuje przeglądy techniczne elektronarzędzi,  pasów, zawiesi oraz legalizację, kalibrację narzędzi pomiarowych i innego sprzętu. Poszerza możliwości systemu Narzędziownia i wspiera cykliczną kontrolę przyrządów pomiarowych przeznaczonymi do tego funkcjami.

Wspomaga izbę pomiarową lub firmowe laboratorium w cyfryzacji przygotowania harmonogramu przeglądów oraz wystawianiu protokołów przeglądów.

Legalizacja narzędzi pomiarowych, kontrola sprzętu BHP i innych urządzeń technicznych wymagających regularnych przeglądów nie powinny być narażone na ryzyko błędów, wypadków lub wyprodukowania braków, wynikających z ręcznie prowadzonej dokumentacji papierowej lub w Excelu.

Kontroluj przeglądy i legalizacje w prosty cyfrowy sposób

Kartoteki magazynowe z planem i historią przeglądów

Kartoteki magazynowe zawierające m.in. historię przeglądów i legalizacji (data, osoba przeprowadzająca, status narzędzia, badane parametry, ocena, wynik, koszt przeglądu).

Program do przeglądów i legalizacji jest częścią Systemu Narzędziownia. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja narzędzia za pomocą znaczników RFID,  kodów kreskowych lub QR, w celu precyzyjnej identyfikacji każdego poddawanego kontroli przedmiotu i uniknięcia pomyłek.

Przyspiesz przeglądy dzięki pomocnym szablonom

W pełni definiowalne przez użytkownika szablony protokołów przeglądów.

Automatyczne alerty o zbliżających się przeglądach (wyświetlane zarówno programie jak i wysyłane przez powiadomienia e-mail).

Automatyczne blokady wydań przyrządów z mijającym terminem przeglądów zabezpieczą przed wydaniem sprzętu bez ważnego dopuszczenia.

Korzystaj z automatycznych harmonogramów i alertów

Funkcja czasookresu kontroli pozwala na automatyczne ustawianie kolejnych terminów przeglądów/legalizacji.

Wsparcie dla izby pomiarowej lub firmowego laboratorium w postaci automatycznie generowanego harmonogramu przeglądów.

Protokoły przeglądów prostsze niż dotychczas

Automatycznie generowane wydruki protokołów, zawierają szczegółowe informacje o każdym przeglądzie/legalizacji wraz z jego wynikiem oraz kosztem.

Możliwość zablokowania zatwierdzania przeglądów przez użytkowników bez stosownych uprawnień.

Możliwość wczytania pliku z wynikami przeglądów wykonanych przez firmę zewnętrzną.

Automatyczne powiadomienia o przeglądach technicznych

Automatyzuje przypomnienia o przeglądach

Dzięki harmonogramom i powiadomieniom na ekranie komputera oraz e-mail nie przekroczysz wymaganych terminów kontroli. Program automatycznie ustali również termin kolejnego przeglądu, zgodnie ze zdefiniowanym przez Ciebie interwałem czasowym.

Historia przeglądów i legalizacji narzędzi

Gromadzi historię przeglądów w jednym miejscu

W kartotece danego narzędzia w systemie Narzędziownia znajdziesz informacje o wszystkich przebytych (pozytywnie i negatywnie) przeglądach każdego sprzętu.

Wyszukiwarka informacji o przeglądach technicznych narzędzi pomiarowych

Umożliwia szybkie odnajdywanie informacji

Dzięki elektronicznej ewidencji przeglądów znalezienie informacji o przeprowadzonych badaniach (protokoły przeglądów) zajmuje kilkanaście sekund, zamiast długich godzin poświęcanych na przeglądanie papierowej dokumentacji.

Weryfikacja przeglądów technicznych narzędzi

Daje pewność rzetelności przeglądów

Moduł uniemożliwia przeprowadzenie przeglądu osobom, które nie mają odpowiednich kompetencji. Tylko użytkownicy z przyznanymi uprawnieniami mogą wprowadzać informacje o kontrolach i zatwierdzać je w programie.

Audyty i kontrole ISO 9001 - przeglądy techniczne

Usprawnia przejście audytów ISO 9001

Program do przeglądów technicznych zapewnia pomyślny wynik audytów ISO związanych z weryfikacją przestrzegania norm zarządzania narzędziami pomiarowymi. Przyspiesza kontrolę i dostarcza audytorom wszystkich wymaganych informacji.

Wypadki w pracy - przeglądy i legalizacja narzędzi

Eliminuje ryzyko wystąpienia wypadków spowodowanych niesprawnym sprzętem

Ewidencja przeglądów technicznych daje gwarancję, że pracownicy posługują się tylko sprawnym i przetestowanym sprzętem. Dzięki temu pracodawca nie ponosi ryzyka zaistnienia wypadku spowodowanego przez narzędzia niedopuszczone do użytku.

Blokada wydań narzędzi bez przeglądu

Blokuje wydania sprzętu bez ważnego przeglądu

Program automatycznie blokuje możliwość wydania pracownikom sprzętu bez ważnego przeglądu technicznego. Dopiero pozytywny wynik badania, zatwierdzony przez uprawnioną osobę, pozwoli powtórnie wykorzystać dane narzędzie.

zarzadzanie przegladami technicznymi program narzedziownia

Zyskaj bezpieczeństwo dzięki programowi do kontrolowania przeglądów

Automatyczna kontrola przeglądów technicznych zabezpieczy Twoją firmę przed ryzykiem nieszczęść, wypadków i koniecznością wypłaty odszkodowania. Spełnisz prawne wymagania regularnej kontroli elektronarzędzi, zawiesi i innego sprzętu. 

W przypadku przyrządów pomiarowych, precyzyjnie mierzące mierniki zabezpieczą Ciebie przed produkcją braków lub innymi kosztownymi pomyłkami.

Uzyskaj bezpłatny dostęp do programu