• biuro@pwsk.pl
  • +48 32 279 17 83
Brak produktów w koszyku.

Nowości w Programie Narzędziownia

Regularne aktualizacje zapewniają bezpieczeństwo oraz wprowadzają nowe funkcje, które automatyzują rutynowe czynności i umożliwiają wykonywanie dotychczasowych zadań w jeszcze krótszym czasie.

Dostępność poszczególnych aktualizacji jest uzależniona
od posiadanej wersji i konfiguracji programu.

Maj 2019

Uruchomiona została nowa wersja bazy danych w programie Narzędziownia. Od teraz program działa również na bazie danych MS SQL.

Aktualizacja ta wiąże się przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa i stabilności programu, szybszym wykonywaniem operacji, zwiększoną wydajnością przetwarzania danych, a także pełnym dostosowaniem technologii do najnowszych standardów aplikacji.

Kwiecień 2019

W programie została zmodyfikowana funkcja “Do likwidacji“, która przyspieszyła usuwanie wyłącznie wybranych pozycji. Dzięki temu przy zwrocie narzędzi można wskazać tylko wybrane pozycje, które mają zostać usunięte.

Modyfikacja ta rozwiązuje problem zdublowanych działań. Od teraz podczas zwrotu można za pomocą jednej operacji wskazać te narzędzia, które są zwracane oraz te, które mają zostać zlikwidowane.

Marzec 2019

Dodano funkcję “szybki zwrot”, dzięki której możliwe jest rozliczenie wszystkich pracowników po autoryzacji kartą jednego z nich. Funkcja dotyczy wyłącznie pozycji unikatowych. Asortyment do szybkiego zwrotu można wybrać zarówno ręcznie, jak i przy pomocy kodów kreskowych lub znaczników RFID. Dzięki tej zmianie możliwe jest rozliczenie sprzętu wracającego z kilku budów/lokalizacji jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Luty 2019

W kartotece narzędzia dodano nową zakładkę – „dostęp”. Zakładka umożliwia przypisanie dostępu do danego przedmiotu poszczególnej osobie lub całym zdefiniowanym wydziałom, grupom, czy stanowiskom. Dzięki „dostępowi” nie każdy pracownik ma uprawnienia do pracy każdym narzędziem. Narzędzia specjalistyczne wymagają specjalnych dopuszczeń. Cześć firm chce zabezpieczyć się przed dostępem wszystkich pracowników do wrażliwych lub kosztownych narzędzi. Zablokowano pracownikowi wydawanie narzędzi do których nie jest upoważniony.

W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zdefiniowania terminu zwrotu danego przedmiotu co zwiększa kontrolę nad obiegiem narzędzi. Co więcej, na ekranie startowym pojawia się informacja o przekroczonym terminie zwrotu.
To zmiana ułatwia motywowanie pracowników do niezwłocznego zwracania narzędzi, zwiększa rotację, a co za tym idzie – obniża wymagane stany magazynowe. Poza tym narzędzia stają się bardziej szanowane przez pracowników.

Styczeń 2019

Wprowadzono możliwość zablokowania ponownego wydania asortymentu do czasu zmiany statusu przy użyciu pola wyboru „blokada wydania”. Od dawna klienci czekali na możliwość zablokowania wydania niezdatnego do pracy narzędzia. Stan narzędzia jest przeważnie określany w momencie jego zwrotu. Jeżeli magazynier spostrzeże, że narzędzie musi iść do naprawy lub przeglądu, może od razu zmienić jego status. Dzięki temu narzędzie zostanie zablokowane na magazynie. Zmniejszone jest ryzyko wypadku lub braków wywołanych pracą wadliwym narzędziem. Osobom z dozoru łatwo po tym statusie odfiltrować takie narzędzia i przekazać do kontroli.

Grudzień 2018

Wprowadzono możliwość przydzielenia pracownika do konkretnych magazynów, co zapobiega ryzyku pomyłek wynikających z wykonywania operacji na niewłaściwym podmagazynie oraz pozwala na większą dyskrecję. Dzięki tej funkcjonalności duże przedsiębiorstwa mogą chronić swoje stany magazynowe, dostawców i ceny zakupu przed zbyt szerokim dostępem, np. przedostaniem się wrażliwych informacji do konkurencji, albo dostawców.

Od teraz każdej kartotece asortymentu można z osobna przydzielić status (np. „do naprawy”, „do legalizacji”). Dzięki temu magazynier przyjmujący narzędzie może od razu zaznaczyć co ma się z nim dalej stać. To pozwala oszczędzić czas dotąd poświęcany na osobne przeglądanie kartoteki magazynowej oraz eliminuje ryzyko przeoczenia konieczności usunięcia jakiejś usterki.

Listopad 2018

Dodano nowy zestaw uprawnień administracyjnych. Na tę zmianę czekały już od dawna duże firmy i organizacje oraz Ci wszyscy, którym zależy na podwyższonym bezpieczeństwie i poufności danych. Gruntownie przebudowaliśmy uprawnienia operatorów; dodaliśmy możliwość szybkiego definiowania i nadawania ról oraz uprawnień operatorom. Wszystkie prawa dostępu zostały przejrzane, uzupełnione o nowe przyzwolenia i blokady. Dla wygody i szybkości definiowania nowych użytkowników uprawnienia zostały pogrupowane jako role użytkowników. Dodano możliwość szybkiego definiowania i przydzielania ról oraz uprawnień nowym oraz istniejącym użytkowników.

Październik 2018

Udoskonalono tryb podglądu seryjnego wydruku etykiet według miejsc użytkowania. Od teraz wiele miejsc użytkowania może być drukowanych za pomocą jednego polecenia.

Dodano możliwość wydrukowania serii pustych etykiet z kodem kreskowym, tak aby można je było wykorzystać przy definiowaniu nowych pozycji. Funkcja rozwiązuje problemy zarówno przy przyjęciu PZ na magazyn jak i problem dopisania nowego majątku podczas inwentaryzacji.

Dostęp do raportowania stanów magazynowych uzależniono od uprawnień przyznanych operatorowi w obrębie magazynu. Nowe ustawienia uprawnień umożliwiają regulowanie poziomu dostępu do wrażliwych danych oraz lepszą ich ochronę.
Przy wystawianiu dokumentów wypożyczenia lub wydania do zużycia dodano możliwość wyboru asortymentu z konkretnej dostawy, tak aby w razie potrzeby pominąć kolejkę FIFO. Jest to przydatne, np. podczas wydawania narzędzi i materiałów zakupionych pod konkretne projekty.

Wrzesień 2018

Przesunięcia międzymagazynowe podzielono na dwa etapy: przesunięcie i zaakceptowanie przesunięcia przez magazyn docelowy. Wprowadzono „bufor przesunięć międzymagazynowych”. Magazynier może przyjąć lub odrzucić dokument MM skierowany na jego podmagazyn, np. z powodu niezgodności przerzutu ze stanem faktycznym. Od teraz magazynier jest informowany na ekranie startowym o dokumencie przesunięcia międzymagazynowego (MM) oczekującego na weryfikację i akceptację. Stan na magazynie zmieni się dopiero wtedy, gdy magazynier zatwierdzi dokument po dotarciu asortymentu do jego magazynu. Funkcja umożliwia uniknięcie przedwczesnego wygenerowania dokumentu MM, w sytuacji, gdy asortyment nie trafił do przewidzianego odbiorcy, co uszczelnia obrót magazynowy.

Sierpień 2018

Przyspieszono szybkość wystawiania dokumentów zwrotu, przyjęcia i kart zużycia. Dodano możliwość wprowadzania ilości sztuk tzw. dwuklikiem.
Podczas wystawiania dokumentów zwrotu i kart zużycia pozycje zwracane są oznaczane innym kolorem.

Lipiec 2018

W parametrach programu (zakładka „nazwy dokumentów”) wyłączono widoczność dokumentów, do których użytkownik nie ma dostępu ze względu na rodzaj wykupionej licencji.
W raporcie „rejestr dokumentów” zmieniono widoczność dokumentów. Po aktualizacji pojawiają się w nim wyłącznie te dokumenty, które zostały już przynajmniej raz wystawione.
Umożliwiono wykonanie przeglądu technicznego narzędzia, nawet wtedy, gdy jego wydawanie jest zablokowane w parametrach programu, co daje większą elastyczność pracy.
Wprowadzono nowy rodzaj uprawnienia, definiujący dostęp operatora do cen zakupu i umożliwiający zachowanie większej dyskrecji cenowej.
Dodano możliwość stworzenia oddzielnego zestawu uprawnień operatorów dla każdego z magazynów. Funkcja umożliwia wprowadzenie różnych poziomów dostępu operatora w obrębie danego magazynu.

Czerwiec 2018

Zablokowano możliwość usuwania wystawionych dokumentów, których brak spowodowałby stany ujemne. Blokada uniemożliwia na przykład usunięcie dokumentu Pz w momencie, gdy umieszczone na nim narzędzia są wydane. Niewielkie ograniczenie dopuszczalnych czynności użytkownika bardzo pozytywnie odbija się na spójności danych i stanów magazynowych.
Rozbudowano raporty „rejestr dokumentów” i „stany u pracownika” o dodatkowe filtry; producent, status, wydział, stanowisko.
Dodano sortowanie według indeksu w raporcie „kontrola terminów”.
Do „rejestru dokumentów” i raportu „obroty asortymentem” dodano filtr „wydział”.
Przy zwrocie dodano kolumnę podpowiadającą ile sztuk danej pozycji pozostało do zwrócenia. Dzięki niej magazynier ma możliwość szybkiego poinformowania pracownika z czego jeszcze musi się rozliczyć.
Dodano możliwość zdefiniowania według jakiej kolumny będą sortowane pozycje na dokumentach. Dla jednych użytkowników wygodniejsze jest sortowanie długich dokumentów wg nazw, a dla innych wg indeksów materiałowych czy numerów inwentarzowych.

Maj 2018

Ujednolicono wszystkie szablony dokumentów w programie. Od teraz jeszcze bardziej wzrosła przejrzystość oprogramowania – wszystkie dokumenty obsługuje się w ten sam sposób.
Ujednolicono wszystkie szablony raportów w programie – teraz łatwiej będzie sięgnąć po szczegółowe dane, zastosować odpowiednie filtry i uzyskać uporządkowane zestawienie.

Dostosowanie systemu do wymogów Unii Europejskiej oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawy o RODO. Zastosowane zmiany zwiększyły poziom bezpieczeństwa danych użytkowników i prywatność wszystkich pracowników:

  1. Zaawansowana kontrola haseł.
  2. Wymóg definiowania haseł o zwiększonym zakresie bezpieczeństwa (w haśle musi znajdować się duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny)
  3. Wymuszenie zmiany hasła co 30 dni.
  4. Blokada przed wprowadzeniem tego samego hasła w okresie jednego roku.
  5. Nowe uprawnienie „Administrator RODO”.
  6. Możliwość wydrukowania karty z danymi personalnymi użytkownika programu Narzędziownia.
  7. Usuwanie danych personalnych konkretnego użytkownika, zgodnie z przepisami RODO.

Kwiecień 2018

Przedsiębiorstwa są zmuszone do zarządzania coraz większym majątkiem; żeby to ułatwić wzbogaciliśmy oprogramowanie o Moduł Kompletów Narzędzi. Moduł ten umożliwia stworzenie w kartotece magazynowej jednej pozycji na którą składa się wiele części składowych. Po zdefiniowaniu zawartości takiego kompletu mamy możliwość w prosty sposób wydania go w całości pracownikowi. Program jednym kliknięciem zdejmie ze stanu magazynowego wszystkie jego części składowe. Funkcja działa analogicznie przy zwrocie kompletu na magazyn. Moduł wzbogacono o zaawansowane warianty uwzględniające także zawiłe operacje – niepełne zwroty, wymianę jednego narzędzia na inne i śledzenie dalszej drogi narzędzi składowych.

Ograniczono możliwość kasowania dokumentów wyłącznie do ostatniego wystawionego dokumentu. Dzięki temu żaden z operatorów nie będzie w stanie, świadomie lub nieświadomie, zaciemnić obrazu historii operacji.
Podczas personalizacji dokumentów dodano możliwość korzystania z wszystkich pól dostępnych w kartotece asortymentu, kartotece pracownika i w nagłówku dokumentu. Ta zmiana pozwala na wzbogacenie wszystkich raportów i dokumentów o nowe informacje.
Wprowadzono możliwość wielokrotnego wyboru pozycji przy wystawianiu każdego dokumentu, co zwiększa tempo pracy z oprogramowaniem.
Dodano obsługę dwóch nowych typów dokumentów: korekta dokumentów zużycia i korekta PZ. Dzięki temu szybka poprawa błędów stała się łatwa i bezpieczna.
Wprowadzono blokadę edycji daty utworzenia inwentaryzacji po jej rozpoczęciu. Zwiększyło to spójność dokumentów spisu z natury.
Dodano pozycję MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) do szablonu importu danych rozszerzając możliwości tego modułu.

Marzec 2018

Usprawniono proces zwrotu asortymentu od pracownika.

Luty 2018

Dodano filtr MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) w wydrukach raportów dokumentów wydania.
Usprawniono proces wydawania asortymentu za pomocą kart zużycia.
Dodano rejestrację czasu, w którym wystawiono dany dokument.

Styczeń 2018

Dodano blokady wystawiania dokumentów z datą wsteczną. Daty wsteczne, choć dawały pewną elastyczność, zaburzały chronologię i ciągłość zapisów.
Zmodyfikowano proces wymiany kart zużycia – teraz możliwa jest jednoczesna wymiana dowolnej ilość pozycji z listy do zwrotu od pracownika.
W kartotece dodano kolumnę „do zużycia”. Teraz magazynier bez trudu odfiltruje i podejrzy ten rodzaj asortymentu.
Gospodarka magazynowa w firmie - darmowy ebook

Sprawdź czy
Program Narzędziownia
jest dla Ciebie!

  • Pobierz demo programu wersję 3.8
  • Pobierz ebooka i poznaj wypróbowane praktyki zarządzania majątkiem.