Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Warunki gwarancji

1. Na zakupiony sprzęt firma PWSK udziela 12 miesięcy gwarancji. Na akumulatory okres gwarancji wynosi 3 miesiące (z wyłączeniem akumulatorów firmy Zebra – na które okres gwarancji wynosi 6 miesięcy).

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub w razie jego braku od dnia wystawionej faktury.

3. Urządzenie, w którym zauważono nieprawidłowość działania należy zgłosić do naprawy w firmie PWSK niezwłocznie po jej ujawnieniu, jednak nie później niż 7 dni od dnia wykrycia.

4. Klient dostarcza i odbiera sprzęt na własny koszt i ponosi odpowiedzialność za transport. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć na adres:

PWSK S.C. – Dział techniczny
ul. Toszecka 102 V piętro
44-117 Gliwice

Do przesyłki należy dołączyć wszelkie, związane z towarem, próbki materiałów eksploatacyjnych (np. etykiety i taśmę termotransferową w odniesieniu do drukarek, kable zasilające, kable transmisyjne, oraz doki komunikacyjne), co pomoże w ustaleniu charakteru i rozmiaru usterki towaru, będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego.

5. Ujawnione usterki będą usuwane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała sprowadzenia podzespołów lub skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta.

6. Czynności związane z wymianą i zakupem materiałów eksploatacyjnych wykonuje użytkownik na koszt własny i nie podlegają one gwarancji.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacji urządzania, instalacji sterowników, konfiguracji czy ponownej instalacji systemu operacyjnego.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku prób nieautoryzowanego otwarcia urządzenia, naruszenia, zatarcia lub zerwania plomb, nalepek gwarancyjnych lub numerów seryjnych.

9. Gwarancji nie podlegają:

  • uszkodzenia mechaniczne;
  • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu;
  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej;
  • uszkodzenia powstałe na skutek zabrudzenia sprzętu i braku czynności konserwacyjnych;
  • uszkodzenia powstałe w związku z użyciem do czyszczenia urządzenia środków aktywnych chemicznie;
  • uszkodzenia spowodowane zasilaniem urządzenia z zasilacza o nieodpowiednich parametrach elektrycznych lub nieodpowiednim złączu;
  • materiały eksploatacyjne, kable połączeniowe, baterie;
  • uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych (spięcie w sieci zasilania, uderzenie pioruna, pożar, powódź, itp.)
  • uszkodzenia powstałe w wyniku zalania cieczą lub zapyleniem.

10. Urządzenie z jakimkolwiek uszkodzeniem mechanicznym nie podlega roszczeniu gwarancyjnemu związanemu z uszkodzeniem elektrycznym.

11. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które były naprawione przez osoby trzecie.

12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia w tym uszczerbek na zdrowiu, jeśli wynikają one z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji PWSK zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami diagnozy.

15. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do naprawy urządzenia lub wymiany na nowy egzemplarz w zależności od decyzji będącej w wyłącznej kompetencji Gwaranta.

16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Klienta lub osób trzecich będących konsekwencją uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia objętego gwarancją.

17. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy gwarancyjnej i dotyczy danego elementu

Warunki eksploatacji

1. Zakupione urządzenia muszą być zasilane z urządzeń dostarczonych przez PWSK z sieci elektrycznej zabezpieczonej przed przepięciami.

2. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie +5° do 40°C i wilgotności względnej 5% do 80% bez kondensacji. Dopuszcza się eksploatację w innych warunkach, o ile przewidują to parametry techniczne urządzenia.

3. Urządzenie powinno być osłonięte przed opadami atmosferycznymi, nadmiernym nasłonecznieniem, nie powinno podlegać wibracjom i znajdować się w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.

4. Należy unikać eksploatacji urządzeń w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu.

Obsługa pogwarancyjna

1. Po upływie okresu gwarancji, wszelkie naprawy dokonywane przez PWSK są naprawami odpłatnymi.

2. Koszt i termin naprawy jest ustalany na podstawie wstępnej ekspertyzy i przekazany klientowi do akceptacji.

3. Koszty dostarczenia i odesłania urządzeń pokrywa Klient.

4. Koszt pomocy zdalnej to 250zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.